Strona WWW

Informacje


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w BUSKU-ZDROJU

MISJA PODiDN w Busku-Zdroju


Misją naszego Ośrodka jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami.

Wizja PODiDN w Busku-Zdroju
 
1. PODiDN w Busku-Zdroju diagnozuje potrzeby środowiska oświatowego. Zbierane są informacje dotyczące preferowanych form doskonalenia zawodowego pochodzące od diagnozowanych szkół i placówek oświatowych.
2. Oferta edukacyjna i osiągnięcia placówek są prezentowane i upowszechnianie na stronie internetowej oraz w wydawanym przez nas Buskim Kwartalniku Edukacyjnym.
3. Osoby korzystające z oferty PODiDN w Busku-Zdroju uzyskują wsparcie mające na celu ich rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.
4. Podejmujemy inicjatywy wspierające szkoły i placówki oświatowe w ich kompleksowym rozwoju. Nasze działania ukierunkowane są na aktualne potrzeby placówek
w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.
5. Nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci wspólnie planują działania pedagogiczne
w Ośrodku, rozwiązują bieżące problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz modyfikują je.
6. Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
7. Na działalność edukacyjną placówki korzystnie wpływa współpraca PODiDN w Busku-Zdroju z instytucjami
i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
8. W celu zapewnienia wysokiej jakości zadań realizowanych przez PODiDN w Busku-Zdroju podejmowane są skuteczne działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas szkoleń m.in. poprzez nowoczesny sprzęt multimedialny, audiowizualny, fachową literaturę oraz pomoce dydaktyczne.

Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha

Szanowni Państwo! 

Uprzejmie informujemy, iż mamy jeszcze wolne miejsca na kursach doskonalących w ramach realizacji Projektu 
"Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku".

Zapraszamy nauczycieli oraz kadrę kierowniczą placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych na: 
obszarach wiejskich, nauczycieli - mężczyzn oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. 

 
PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

1. Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.


Aktualności

luty
23

Warsztaty:" Tańce na każda okazję".

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty: :Tańce na każdą okazję:

grudzień
31

Warsztaty dla nauczycieli matematyki. Matura 2015. Busko-Zdrój

Zapraszamy nauczycieli matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego.Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn technicznych chwilowo dostęp do platformy e-learningowej jest utrudniony. Po usunięciu usterki uczestnicy kursów zostaną poinformowani drogą mailową o możliwości zalogowania się. Za bieżące utrudnienia serdecznie przepraszamy.