Strona WWW

Informacje


Nowy numer faxu:


Informujemy o zmianie numeru faxu.

Nasz nowy numer fax: 41 378 45 04.


 
ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin warsztatów artystycznych "Biżuteria koralikowa". O nowym terminie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

KURS KWALIFIKACYJNY

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (szczegóły).


ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września bieżącego roku szkolnego 2015/2016 udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół
i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
 
 
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005
 


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA
i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w BUSKU-ZDROJU

MISJA PODiDN w Busku-Zdroju

Misją naszego Ośrodka jest wspieranie szkół
i placówek oświatowych w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami.

Wizja PODiDN w Busku-Zdroju
 
1. PODiDN w Busku-Zdroju diagnozuje potrzeby środowiska oświatowego. Zbierane są informacje dotyczące preferowanych form doskonalenia zawodowego pochodzące od diagnozowanych szkół i placówek oświatowych.
2. Kadra pedagogiczna Ośrodka systematycznie rozwija swoje kompetencje zawodowe.
3. Nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci wspólnie planują działania pedagogiczne,
z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej Państwa.
4. Oferta edukacyjna i osiągnięcia placówek są prezentowane i upowszechniane na stronie internetowej oraz w wydawanym przez nas Buskim Kwartalniku Edukacyjnym.
5. Osoby korzystające z oferty PODiDN w Busku-Zdroju uzyskują wsparcie mające na celu ich rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.
6. Podejmujemy inicjatywy wspierające szkoły i placówki oświatowe w ich kompleksowym rozwoju. Nasze działania ukierunkowane są na aktualne potrzeby placówek.
7. Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
8. Na działalność edukacyjną placówki korzystnie wpływa współpraca PODiDN w Busku-Zdroju z instytucjami.
9. W celu zapewnienia wysokiej jakości zadań realizowanych przez PODiDN w Busku-Zdroju podejmowane są skuteczne działania majace na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas szkoleń m.in. poprzez nowoczesny sprzęt multimedialny, audiowizualny, fachową literaturę oraz pomoce dydaktyczne.
10. Koncepcje podlegają modyfikacji adekwatnie do potrzeb.
 
 
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Podniesienie jakości kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Edukacja matematyczna
i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Aktualności

maj
30

Studia podyplomowe

Powiatowy Ośrodek Doradzta i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do podjęcia kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

marzec
15

Zmiana numeru fax.

Informujemy, że od dnie 14.03.2016 r. uległ zmianie numer faxu. Nasz nowy numer fax:
41 378 45 04.

marzec
02

Projekt naukowo-metodyczny

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjalistów (pedagodzy, psychologowie, logopedzi) do udziału w projekcie naukowo-metodycznym.

luty
03

Kurs e-learninogowy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie e-learningowym "Praca z uczniem z zaburzonymi zachowaniami..."

styczeń
29

"Mały" Powiatowy Konkurs Recytatorski.

Zapraszamy koordynatorów gminnych XIII edycji "Małego" Powiatowego Konkursu Recytatorskiego na spotkanie 11 lutego 2016 r. o godz. 1500.

listopad
15

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 37845 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

listopad
03

Oligofrenopedagogika.


Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju uprzjmie informuje, że trwa nabór na studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika".

październik
29

Warsztaty artystyczne.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach artystycznych: "Biżuteria koralikowa".

wrzesień
25

Kurs kwalifikacyjny.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli uprzejmie informuje, że trwa nabór na kurs kwalifikacyjny
z zakresu organizacji
i zarządzania oświatą"

wrzesień
22

Szkolenie BHP

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:
-BHP dla pracowników
- dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

wrzesień
21

Kursy doskonalące

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursach doskonalących.

sierpień
28

Konkurs - " Szkoła zawodowych perspektyw".

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza Nauczycieli Doradców Zawodowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "SZKOŁA ZAWODOWYCH PERSPEKTYW".